Søk om plass

Kommunens søknadskjema

Dekningsprosenten i Asker er 91% for barn 1-5 år. Dette gjelder kommunen som helhet, og betyr ikke at alle får plass i den/de barnehagen(e) de aller helst ønsker seg. Tilbud om barnehageplass sendes ut i perioden medio mars til mai. Avslag sendes ut i begynnelsen av mai.

Barnehagens søknadskjema

Samordnet opptak krever at alle søkere også må søke på søknadsskjema til kommunen i tillegg til vårt eget søknadsskjema. Vi gir også søskenmoderasjon til familier med flere barn i barnehagen. Spør oss gjerne om du vil vite mer.

Barnehageopptaket

Barn som søker til hovedopptaket med frist 1.mars og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om plass innen kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Priser

Makspris er kr 2990 per måned.  Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats. For barn med redusert plass reduseres betalingen